Baas in eigen huis!

Sinds 10 december 2020 heeft s.v. Blauw-Geel recht van opstal gevestigd op de gehele accommodatie aan de Kooiweg 4 in Groningen.

Een traject van een aantal jaren met veel overleggen, het informeren van leden en het nodige formele papierwerk komt hiermee ten einde. Tijd om eens terug te kijken.

Gelijk Speelveld Groningen

Begin 2017 presenteerde Sport050 de plannen voor het project Gelijk Speelveld. Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijkheid van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld te creëren.

Historische positie s.v. Blauw-Geel

Hoewel s.v. Blauw-Geel in 2015 haar 100 jarige bestaan vierde, is de huidige accommodatie pas begin jaren ‘90 gebouwd. Destijds bestond er een zogenaamde ⅓ regeling bij de Gemeente Groningen. Een regeling die het mogelijk maakte voor clubs om te investeren in hun eigen accommodaties. Een derde moest zelf gefinancierd worden, een derde kon worden geleend van de Gemeente Groningen en een derde bestond uit subsidie. Door vrijwel alle bouwactiviteiten door leden zelf te laten uitvoeren werd er voor een totaalbedrag van 60.000 gulden een splinternieuwe kantine met bar en keuken gerealiseerd. In de jaren die volgden, loste de vereniging de 20.000 gulden lening bij de Gemeente Groningen netjes af. De afgelopen 30 jaar heeft de vereniging zelf zorg gedragen voor het onderhoud en de eigenaarslasten. Helaas werd er in al die jaren nooit formeel recht van opstal gevestigd.

De aanpandige kleedkamers zijn gebouwd en onderhouden door de Gemeente Groningen. De club betaalt wel de gebruikerslasten en wordt hierin gecompenseerd voor het gebruik van de scholen in de zomerperioden.

Gesprekken Sport050

De eerste gesprekken over het Gelijke Speelveld verliepen moeizaam. De bestuursleden voelden zich ‘bekocht’ door het project. Hoewel op dit moment het recht van opstal officieel gevestigd kon worden, stak het de bestuursleden vooral dat de Gemeente het recht heeft de kantine terug te ‘kopen’ voor een symbolische euro. Ook zat er nog veel frustratie over de afhandeling van de dakschade in 2013. Destijds werd de vereniging wel degelijk als eigenaar gezien en was het zelf verantwoordelijk voor alle geleden schade. Saillant detail is dat de schade kwam door de zonnepanelen die de Gemeente Groningen op het dak van de kantine had geplaatst om energie op te wekken voor de kleedkamers.

In 2020 zijn de partijen er toch uitgekomen en heeft de Gemeente Groningen alsnog haar verantwoordelijkheid voor de dakschade genomen. In goed overleg zijn er nog onderzoeken aan het pand uitgevoerd, waardoor begin 2021 de riolering van de kleedkamers alsnog wordt hersteld. De ‘terugkoopregeling’ blijft van kracht, maar de gemeente zal dan te allen tijde een alternatief moeten bieden. Op deze manier kan er met een schone lei naar de toekomst gekeken worden. Het vestigen van recht van opstal geeft de vereniging zelf de mogelijkheid om gericht te investeren in de accommodatie.

Formele vereniging

Om het recht van opstal te vestigen, moest wel het nodige papierwerk worden verricht. Al vanaf de oprichting is s.v. Blauw-Geel een informele vereniging en daarmee geen wettelijk rechtspersoon. Een omzetting naar een formele vereniging is daarom noodzakelijk. Ook de geldende statuten waren nodig aan een opfrissing toe, aangezien ze stamden uit 1978. Beide zaken werden in de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2020 voorgelegd aan de leden. Door de coronamaatregelen werd deze ALV digitaal gehouden. De wijzigingen werden unaniem aangenomen. Hierdoor kon op 13 november 2020 de formele vereniging bij de notaris worden ingeschreven.

Recht van opstal

Volgende stap was om het recht van opstal formeel te bekrachtigen met de Gemeente Groningen. Op 10 december 2020 werd bij de notaris al het nodige papierwerk getekend waardoor s.v. Blauw-Geel nu ook formeel ‘Baas in eigen huis’ is.

Investeren in toekomstbestendige accommodatie

Het bestuur wil de komende jaren gericht investeren in de accommodaties om de leden een prettig thuisgevoel te geven. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk onderdeel. De afgelopen jaren zijn er in de kantine al de eerste stappen gezet door o.a. isolerend glas te plaatsen, LED verlichting in het systeemplafond te plaatsen en de oude CV-ketel te vervangen. Ook is het sanitair blok van de grond af opnieuw opgebouwd. De komende maanden zullen er ook plannen gemaakt worden voor de kleedkamers. Omdat de financiering voor de kleedkamers niet geheel uit eigen middelen gedaan kan worden, verdiept het bestuur zich momenteel in de mogelijkheden van bijvoorbeeld het Themafonds Duurzame Sportaccommodaties van het NOC*NSF.

Voorzitten Piet Gruisen met de symbolische sleutel van de panden van s.v. Blauw-Geel
Voorzitten Piet Gruisen met de symbolische sleutel van de panden van s.v. Blauw-Geel